Điều kiện, thủ tục cấp giấy chứng nhận CE Marking

Điều kiện, thủ tục cấp giấy chứng nhận CE Marking

17/01/2017 17:02 / Đăng bởi admin

Để bắt đầu dán dấu CE marking lên một sản phẩm, bạn cần xác nhận rõ Chỉ thị – Directive nào áp dụng cho sản phẩm của mình. Không được gắn dấu CE Mark lên sản phẩm khi nằm ngoài phạm vi chỉ thị- Directive. Điều kiện và thủ tục cấp dấu CE phụ thuộc vào chỉ thị áp dụng cho sản phẩm của bạn.

ce_brochure_en_004 - Copy

  1. Xác định chỉ thị và tiêu chuẩn thử nghiệm áp dụng cho sản phẩm khi cần chứng nhận

Chúng ta có hơn 20 chỉ thị được đặt ra dành cho những hạng mục sản phẩm yêu cầu CE. Những yêu cầu cần thiết mà sản phẩm phải đáp ứng khi muốn có được chứng nhận này, ví dụ sự an toàn, được đề ra ở cấp EU và trong các điều khoản chung trong những chỉ thị này. Các tiêu chuẩn Châu Âu được đặt ra có liên quan tới chỉ thị áp dụng và thể hiện những yêu cầu cần thiết trong các điều khoản kỹ thuật chi tiết.

  1. Kiểm tra những yêu cầu chi tiết theo chỉ thị

Mỗi một chỉ thị sẽ có một số lượng yêu cầu cần thiết mà sản phẩm phải đáp ứng trước khi được đưa ra thị trường. Phụ thuộc vào bạn nếu bạn muốn đảm bảo sản phẩm tuân thủ theo những yêu cầu cần thiết của luật pháp EU có liên quan. Việc sử dụng các tiêu chuẩn này không bắt buộc mà vẫn còn tự nguyện. Bạn có thể quyết định chọn các cách khác nhau để đáp ứng những yêu cầu cần thiết. Nếu bạn không tuân theo những yêu cầu an toàn của một tiêu chuẩn như trên văn bản, bạn sẽ cần chỉ ra sản phẩm của bạn an toàn như thế nào bằng cách trình bày các tài liệu có liên quan.

  1. Xác định việc đánh giá hợp chuẩn độc lập từ một tổ chức chứng nhận

Tổ chức chứng nhận hay còn được gọi là bên thứ 3 được ủy quyền và tham gia vào toàn bộ quá trình có liên quan đến thẩm định kết quả kiểm tra hợp chuẩn và các tài liệu kỹ thuật (TCF). Chứng nhận chỉ diễn ra khi nào cả 2 công việc kiểm tra hợp chuẩn và tài liệu kỹ thuật là đầy đủ và phù hợp. Lúc này tổ chức chứng nhận mới thực hiện việc ban hành chứng nhận hợp chuẩn CE Marking cho đơn vị.

  1. Thử nghiệm, kiểm tra sản phẩm hợp chuẩn

Việc kiểm tra sản phẩm nhằm chứng minh sản phẩm này đáp ứng các điều kiện hài hòa về các yêu cầu về môi trường, an toàn và sức khỏe đối với quy định EU đề ra. Theo quy định chung, một phần của quy trình là sự đánh giá độ nguy hiểm. Bằng cách áp dụng các tiêu chuẩn EN Châu Âu có liên quan, sản phẩm hàng hóa của bạn sẽ có thể đáp ứng những yêu cầu luật pháp cần thiết của chỉ thị.

  1. Biên soạn tài liệu kỹ thuật được yêu cầu (TCF)

Nếu doanh nghiệp của bạn sản xuất một sản phẩm và bạn cần xây dựng tài liệu kỹ thuật cho việc đánh giá hợp chuẩn sản phẩm với những yêu cầu liên quan, cũng như đánh giá nguy hiểm. Bạn có thể phải trình tài liệu kỹ thuật và EC DoC (Tuyên bố Hợp chuẩn) trước nhà chính quyền quốc gia có liên quan nếu được yêu cầu.

  1. Cấp chứng nhận CE và Gắn dấu CE lên sản phẩm

Sau khi sản phẩm được thử nghiệm phù hợp với các tiêu chuẩn Châu Âu và hồ sơ kỹ thuật đáp ứng đầy đủ những chỉ thị EU. Nhà sản xuất hoặc đại diện được ủy quyền sẽ nhận được chứng nhận CE. Dấu CE phải được nhà sản xuất hoặc đại diện ủy quyền gắn lên sản phẩm sau khi đáp ứng toàn bộ yêu cầu luật pháp EU liên quan. Với mỗi một chỉ thị tiêu chuẩn Dấu CE sẽ được đặt theo mẫu hợp lệ lên trên sản phẩm hoặc bảng tên. Tuy nhiên có một số quy định chung là nhãn CE phải dễ nhìn, dễ đọc và không thể xóa bỏ, tỷ lệ không bị thay đổi và không được nhỏ quá 5mm. Một số chỉ thị số nhận diện của tổ chức chứng nhận CE cũng phải được trình bày.

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU