Tiêu Chuẩn Là Gì, Các Loại Tiêu Chuẩn?

Tiêu Chuẩn Là Gì, Các Loại Tiêu Chuẩn?

08/11/2016 16:03 / Đăng bởi admin

Tiêu chuẩn là những quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hoá hay dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong  các hoạt động kinh tế – xã hội. Tiêu chuẩn nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đối tượng này.

Tiêu chuẩn là do một tổ chức công bố dưới dạng văn bản để tự nguyện áp dụng cho các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ,…

>> Tiêu chuẩn CE

>> Tiêu chuẩn Châu Âu

Các Loại tiêu chuẩn

1, Tiêu chuẩn cơ bản: Tiêu chuẩn này quy định về những đặc tính và yêu cầu được áp dụng chung cho một phạm vi rộng hoặc chứa đựng các quy định chung cho một lĩnh vực cụ thể nào đó.

2, Tiêu chuẩn thuật ngữ: Tiêu chuẩn quy định về tên gọi hay định nghĩa đối với đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn.

3, Tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật: tiêu chuẩn quy định về định mức và chỉ tiêu, yêu cầu đối với đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn.

4, Tiêu chuẩn phương pháp thử:

Quy định phương pháp:

+ phương pháp đo,

+ phương pháp lấy mẫu,

+ phương pháp xác định,

+ phương pháp kiểm tra,

+ phương pháp phân tích,

+ phương pháp khảo nghiệm,

+ phương pháp giám định các mức, chỉ tiêu,

Yêu cầu đối với đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn.

5, Tiêu chuẩn về ghi nhãn, bao gói, vận chuyển và bảo quản: quy định các yêu cầu về cách thức ghi nhãn, bao gói, vận chuyển và bảo quản sản phẩm, hàng hoá.

xem thêm…

Nguyên tắc chung của dấu CE

Các Yêu Cầu Và Loại Thuế Khi Xuất Khẩu Châu Âu

Thâm Nhập Thị Trường Châu Âu

 

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU