Tiêu chuẩn sản phẩm là gì

Tiêu chuẩn sản phẩm là gì

09/11/2018 17:33 / Đăng bởi admin

Là tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống quản lý Chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ban hành, được chấp nhận và có giá trị trên phạm vi toàn cầu. Hiện nay Việc áp dụng và được chứng nhận theo ISO 9001:2015 đối với một doanh nghiệp đảm bảo đơn vị đó có Hệ thống quản lý tốt về Chất lượng sản phẩm, dịch vụ và có khả năng cung cấp một cách ổn định các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng các yêu cầu.

Tìm hiểu tiêu chuẩn sản phẩm ISO 9001:2015

ISO là tổ chức tiêu chuẩn quốc tế về tiêu chuẩn hóa xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng và xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế chứng nhận về chất lượng sản phẩm.

Đây là tiêu chuẩn cung cấp khuôn khổ đầy đủ cho một Hệ thống quản lý Chất lượng sản phẩm nhằm:

Kiểm soát các sản phẩm/đầu ra không phù hợp và thực hiện hành động khắc phục. Hoạch định trách nhiệm, quyền hạn, cơ cấu và đảm bảo năng lực nhân sự, năng lực của hệ thống thiết bị, cơ sở hạ tầng và môi trường cần thiết quản lý chất lượng sản phẩm, dịch vụ,

Trao đổi thông tin, kiểm soát tài liệu và hồ sơ, đánh giá nội bộ và xem xét hệ thống quản lý. Cùng với quá trình thực hiện các cam kết theo lộ trình hội nhật quốc tế, đặc biệt là Hiệp định hợp tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Cộng đồng kinh tế Asean và các hiệp định thương mại tự do khác, việc cam kết cùng với khả năng đảm bảo và cải tiến chất lượng sản phẩm theo ISO 9001:2015 trở thành điều kiện tiên quyết giúp doanh nghiệp tăng cường năng lực cạnh tranh về năng suất và chất lượng.

Xem thêm: Tìm hiểu về tiêu chuẩn sản phẩm ISO

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU