Tin tức & sự kiện

Casino Royale Online Izle

08/02/2019 06:8 / Đăng bởi admin

Pokies- Pokies are one of the best selling games at internet casinos with well over 1 / 2 of most web casino suites consumed up with pokies activities. With various sorts of pokies (along with original, training video, multi-whirl, revolutionary and others) attainable, a large range of gambling restrictions together with numerous varying styles, pictures

Tìm hiểu về quy định CPR

14/11/2018 05:14 / Đăng bởi admin

Thuật ngữ CPR là gì? CPR là Quy định về sản phẩm vật liệu xây dựng (305/2011 / EU) được ban hành để thay thế cho Chỉ thị về Sản phẩm Xây dựng cũ (CPD). Quy định mới là một phiên bản được cập nhật và cải tiến của Chỉ thị, đồng thời đã được

FCC certification for electronic products, radio equipment

21/09/2018 03:21 / Đăng bởi admin

FCC certification follows the US standards. The US requires products which can contribute to electromagnetic interference, reducing radio frequency (RF) interference between electromagnetic devices, to comply with the given standards. Any electromagnetic equipment or equipment sold in the US may not interfere with the safety or operation of other electronic products. When an electronic equipment

Why the CE mark is called “Passport to Europe” for non-EU products

/ Đăng bởi admin

CE certificate is a new approach to European Union, mandatory for all member states, enacted through national legislation. This law requires manufacturers to show CE mark on their products, packaging and accompanying documentation. In case of a new directive, the manufacturer is legally responsible for ensuring that the product meets the requirements of the directive and has CE

Low Voltage Directive – LVD Certificate

20/09/2018 03:20 / Đăng bởi admin

LVD certificate ensures the electrical equipment are well-designed and safe to be used. This directive provides general objectives for safety regulations, so that electrical equipment are approved in EU member states. Low Voltage Directive does not provide any specific technical standards to meet, instead it is based on IEC technical standards to guide the manufacturers

MD certification for machinery

/ Đăng bởi admin

Machinery is an important part of engineering. One of the major laws regulating the harmonized safety and health requirements for machinery at EU level is Machinery Directive 2006/42/EC. Machinery Directive 2006/42 / EC (formerly 98/37/EC) is one of the measures in Article 100a of the Treaty of Rome. Article 100a states that the common primary objective

EMC – Certification for electromagnetic compatibility

/ Đăng bởi admin

EMC or electromagnetic compatibility is the ability of an electric equipment to work correctly in its electromagnetic environment but not affect the other equipment and systems. EMC certificate states the electromagnetic compatibility of the equipment. It is one of the updated directives applied in 27 EU member states. This directive is applicable for all the electric and electronic

European standards and things to know

18/09/2018 02:18 / Đăng bởi admin

Products which are tested and certified in the US in accordance with the US regulations and standards may be re-tested and re-certified in accordance with European standards due to different approaches to protect the health and safety of the customers and the environment. In case that the product are not regulated in any specific law

Chứng nhận FCC cho sản phẩm điện tử, thiết bị radio

24/08/2018 03:24 / Đăng bởi admin

Chứng nhận FCC là chứng nhận theo tiêu chuẩn của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ yêu cầu các tiêu chuẩn cho các sản phẩm có thể góp phần gây nhiễu điện từ nhằm giảm mức nhiễu tần số radio (RF) giữa các thiết bị điện từ. Bất kỳ thiết bị điện từ hoặc một phần thiết

Tại sao đánh dấu CE được gọi là Hộ chiếu đến Châu Âu

22/08/2018 03:22 / Đăng bởi admin

Chứng nhận CE là phương pháp tiếp cận mới của Liên minh Châu Âu, bắt buộc đối với tất cả các nước thành viên được ban hành thông qua luật pháp quốc gia. Luật này yêu cầu các nhà sản xuất hiển thị đánh dấu CE trên sản phẩm, bao bì và tài liệu đi

Chỉ thị điện áp thấp – Chứng nhận LVD

/ Đăng bởi admin

Chứng nhận LVD là chứng nhận đảm bảo sản phẩm thiết bị điện được thiết kế tốt và an toàn khi sử dụng. Chỉ thị này cung cấp các mục tiêu chung chung cho các quy định an toàn, để các thiết bị điện được chấp thuận tại các quốc gia thành viên EU. Chỉ

Chứng nhận MD dành cho máy móc

21/08/2018 03:21 / Đăng bởi admin

Ngành máy móc là một phần quan trọng của ngành kỹ thuật. Một trong những luật chính quy định việc hài hòa các yêu cầu về sức khỏe và an toàn thiết yêu cho máy móc ở cấp EU là chỉ thị máy móc 2006/42/EC, Chỉ thị máy móc 2006/42/EC (trước đây là 98/37/EC) là

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU